Konkurs "Kocham Moją Ojczyznę - Kartka dla Kresowiaka"
Mariola Huzar, źródło: własne 2017-10-02

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO pt. „KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ – KARTKA DLA KRESOWIAKA”

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko.

2. Konkurs rozpoczyna się 22 września 2017r. i trwać będzie do 23 października 2017r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Kocham moją Ojczyznę – Kartka dla Kresowiaka”.

4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas IV-VII ze szkół podstawowych.

5. Organizator konkursu zwraca się również z prośbą do dyrekcji szkół oraz do nauczycieli o przekazanie dzieciom informacji na temat tego, czym są Kresy.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

                 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczno-literacką wykonaną w płaskiej technice plastycznej, np. rysunek, malunek, wyklejanka itp., o formacie nieprzekraczającym A4. Temat pracy: „Kocham moją Ojczyznę – Kartka dla Bohatera na Kresach”. Na kartce muszą znajdować się życzenia dla Kombatanta. Życzenia mają zaczynać się słowami „Drogi Kombatancie”, „Drogi Rodaku”, „Drogi Bohaterze” itp. Życzenia muszą być nie krótsze niż 2 zdania.

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich i za pośrednictwem jej Filii w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie, a także Urzędu Gminy w Kłodzku ( biuro obsługi interesanta na parterze).

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę indywidualną.

5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły wraz z adresem szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

8. Zgłaszając pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na przekazanie kartki-pracy Kombatantowi z Kresów, podczas Spotkania Kresowian po latach, które odbędzie się w pod koniec października 2017 roku w Szkole Podstawowej przy ulicy Traugutta 1a w Kłodzku.

9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie pracy oraz danych osobowych autora przez Organizatora w przestrzeni publicznej (media, strony internetowe, gazety, portale społecznościowe).

10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagrody.

 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. 28 października 2017 roku w Szkole Podstawowej przy ulicy Traugutta 1a w Kłodzku zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców oraz dla osób wyróżnionych – podczas Spotkania Kresowian po latach około godziny 17.00.

4. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace, jury ma prawo również wyróżnić dodatkowe prace.

5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe.

1.Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekagmina.klodzko.pl

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.