4. Powiatowe Dyktando SBP - Zaproszenie
A A A
Mariola Huzar, własne 07.06.2016

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko oraz Koło Kłodzkie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, serdecznie zapraszają do pisania dyktanda, które odbędzie się 17 czerwca 2016 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Kłodzko pan Stanisław Longawa. Tekst dyktanda odczyta polonistka tutejszego gimnazjum pani Elżbieta Myślińska, współautorka tekstu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W DYKTANDZIE mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia

2. Udział w konkursie jest bezpłatny

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży

4. Przystępujący do konkursu uczestnik podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko w celu dokumentacji konkursu \zgodnie                    z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku \Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami\

 

5. Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych                       i rozpowszechnianych publicznie, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu

6. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość \dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka\

 

JURY

Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z nauczycieli języka polskiego Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku oraz dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

 

PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się w piątek 17 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w auli szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, przy ulicy Traugutta 1a

2. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych \telefonów komórkowych, notesów, laptopów, tabletów itp.\, słowników

3. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać literami drukowanymi, pisać przez kalkę lub kopiować

4. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna

5. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego (lub grupy wyrazów w przypadku pisowni łącznej i rozłącznej)                      i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone, a wprowadzone poprawki jednoznaczne. Również w naniesionych poprawkach nie wolno używać liter drukowanych

6. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się w tym samym dniu około godziny 14.00 w auli szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, przy ulicy Traugutta 1a

8. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy po upływie 7 dni od dnia zakończenia dyktanda

 

NAGRODY

Przyznane zostaną cztery pierwsze miejsca w następujących kategoriach:

Najlepszy uczestnik z Polski – Puchar, Pióro, nagroda finansowa w wysokości 200,00 zł, dyplom

Najlepszy uczestnik z Powiatu Kłodzkiego – Puchar, Pióro, nagroda finansowa  w wysokości 200,00 zł, dyplom

Najlepszy uczestnik z Gminy Kłodzko -  Puchar, Pióro, nagroda finansowa  w wysokości 200,00 zł, dyplom

Najlepszy gimnazjalista – Puchar, Pióro, nagroda finansowa  w wysokości 200,00 zł, dyplom

 

Każdy z pozostałych uczestników otrzyma dyplom oraz drobny upominek

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo \jeśli okoliczności będą tego wymagać\ do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu

3. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni

z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania postanowień regulaminu przez uczestników konkursu

4. Zgłoszenia należy nadsyłać lub dostarczyć do dnia 13 czerwca 2016 roku do sekretariatu Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, ulica Kłodzka 20, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie lub na adres mailowy dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

5. Zapytania należy kierować do dyrektora BPGK pod nr tel. 74 8689207 lub drogą mailową na adres dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO 4 POWIATOWEGO DYKTANDA 2016 STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

 

(Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

 

…………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

adres, telefon kontaktowy

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

\Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami\

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

data i czytelny podpis