Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego
A A A
Mariola Huzar, własne 12.07.2016

 

Na podstawie § 4 załącznika do Uchwały Nr 237\2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie Kłodzko (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z 2012r. poz. 2318) – Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach w roku szkolnym i akademicki 2016\2017.

 

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studenci szkół wyższych.

 

1.Wnioski o stypendium należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Kłodzku, przy ulicy Okrzei 8a, w terminie do dnia 15 września 2016 roku

2.Wnioski złożone po terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania                                                                            

3.Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Kłodzku (biuro podawcze) oraz na stronie internetowej www.gmina.klodzko.pl

4.Warunki i tryb przyznawania stypendium określa Uchwała Nr 237\2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie Kłodzko (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z 2012r. poz. 2318) wraz z załącznikami, dostępne na stronie internetowej www.gmina.klodzko.pl

5.Wniosek powinien być wcześniej skonsultowany i sprawdzony przez przewodniczącą kapituły stypendialnej panią Mariolę Huzar, tel. kontaktowy 74 8689207

6.Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika następujące dokumenty:

a)oryginał świadectwa szkolnego lub kserokopia potwierdzona przez organ wystawiający

b)pisemna opinia sołtysa wsi oraz szkoły lub uczelni

c)zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny, bądź właściwego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu bądź korzystaniu z innej pomocy finansowej (OPS, zasiłek dla bezrobotnych, w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej rozliczenie podatkowe za rok ubiegły, w przypadku prowadzonej działalności rolniczej zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy)

d)oryginały dyplomów, wyróżnień, certyfikatów, artykułów prasowych

e)oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostepnienie swojego wizerunku na potrzeby związane z promocją gminy Kłodzko

7.Uprawnionymi do złożenia wniosku o stypendium są dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, stowarzyszenia oraz Radni Gminy Kłodzko

 

Przypominamy, że rozstrzygające jest kryterium dochodowe nie przekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązujące w danym roku kalendarzowym na jednego członka rodziny, czyli z kwoty 1 850 złotych będzie to 832,50