Deklaracja dostępności
A A A
M Fiedukiewicz, własne 24.09.2020
1. Biblioteka użytkuje pomieszczenia na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Gminą Kłodzko w budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, którego jest administratorem. Obiekt jest parterowy i posiada ułatwienia dla osób poruszających się na wózkach.
2. Dla użytkowników Filii dostępne jest główne wejście do budynku, a do pomieszczeń bibliotecznych wchodzi i wjeżdża się bezpośrednio z poziomu parteru (progi i schody nie występują).
3. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z poziomu parteru.
4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
5. Czytelnia nie dysponuje urządzeniami dla osób z dysfunkcją wzroku.
6. Filia biblioteczna świadczy usługi w ramach akcji "książka na telefon", która jest skierowana do osób niepełnosprawnych i chorych.
7. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
8. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
9. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  https://bpgk.bip.gov.pl/ strony internetowej BIP, oraz http://www.bibliotekagmina.klodzko.pl strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-08-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • brak skrótów klawiaturowych, możliwości powiększania czcionki, dostosowania kontrastu,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • hiperłącza nie mają nadanych tytułów,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Huzar, bibliotekaoldrzychowice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (74) 868 92 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka centralna, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ulica Kłodzka 20

·         Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym na pierwszym piętrze. Do budynku prowadzą dwa wejścia, w tym jedno wejście posiada podjazd dla  osób  

          niepełnosprawnych (tylko do pomieszczeń parterowych).

·         Bezpośrednie wejście do biblioteki jest dwuskrzydłowe i nie posiada progów.

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz.

·         Biblioteka nie posiada wyodrębnionej toalety dla osób niepełnosprawnych.

·         Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Filia w Bierkowicach, 57-300 Bierkowice 1A

-         Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym na parterze. Do budynku prowadzą dwa wejścia, w tym oba wejście posiadają podjazd dla  osób  

          niepełnosprawnych.

·         Wejście do biblioteki jest dwuskrzydłowe i nie posiada progów.

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz.

·         Obiekt posiada wyodrębnioną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

·         Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Filia w Jaszkowej Górnej, 57-312 Jaszkowa Górna 71

  -       Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym na parterze. Do budynku prowadzą dwa wejścia, w tym jedno wejście posiada podjazd dla  osób  

          niepełnosprawnych (tylko do pomieszczeń parterowych).

·         Bezpośrednie wejście do biblioteki jest jednoskrzydłowe i nie posiada progów.

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Wewnątrz budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, natomiast brak jest informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz.

·         Obiekt posiada wyodrębnioną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

·         Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Filia nr 1 w Krosnowicach, 57-362 Krosnowice 186

·         Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym. Do biblioteki prowadzi jedno wyodrębnione wejście z windą zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.

·         Wejście do biblioteki jest dwuskrzydłowe i nie posiada progów.

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz.

·         Biblioteka posiada wyodrębnioną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

·         Do Filii i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Filia nr 2 w Krosnowicach, 57-362 Krosnowice, ulica Sportowa 10

·         Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym. Do biblioteki prowadzi jedno wąskie wejście bez podjazdu dla  osób niepełnosprawnych.

·         Wejście do budynku i do biblioteki posiada trzy schody, drzwi jednoskrzydłowe oraz wąski korytarz.

·         Brak utwardzonego parkingu.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Brak możliwości swobodnego poruszania się wewnątrz.

·         Biblioteka nie posiada wyodrębnionej toalety dla osób niepełnosprawnych.

·         Do Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Filia w Starym Wielisławiu, 57-300 Stary Wielisław 61a

-         Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym na parterze. Do budynku prowadzi jedno wejście posiadające podjazd dla  osób  

          niepełnosprawnych.

·         Wejście do budynku jest dwuskrzydłowe, natomiast do biblioteki jednoskrzydłowe szerokie,  oba wejścia nie posiadają progów.

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz.

·         Obiekt posiada wyodrębnioną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

·         Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Filia w Szalejowie Górnym, 57-314 Szalejów Górny 1

-         Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym na pierwszym piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście posiadające podjazd dla  osób  

          niepełnosprawnych.

·         Wejście do biblioteki jest jednoskrzydłowe i nie posiada progów.

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz biblioteki.

·         Obiekt nie posiada wyodrębnionej toalety dla osób niepełnosprawnych.

·         Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Filia w Wojborzu, 57-342 Wojbórz 138

-         Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym na parterze z osobnym wejściem, posiadającym podjazd dla  osób  niepełnosprawnych.

·         Wejście do biblioteki jest dwuskrzydłowe i nie posiada progów.

·         W otoczeniu biblioteki brak jest parkingu.

·         Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Możliwość bardzo swobodnego poruszania się wewnątrz.

·         Obiekt posiada wyodrębnioną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

·         Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Filia w Wojciechowicach, 57-300 Wojciechowice 106

-         Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym na pierwszym piętrze. Do budynku prowadzą dwa wejścia, w tym jedno posiadające podjazd dla  osób  

          niepełnosprawnych z dostępem do pomieszczeń bibliotecznych.

·         Wejście do biblioteki jest jednoskrzydłowe i nie posiada progów.

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Brak możliwości swobodnego poruszania się wewnątrz biblioteki.

·         Biblioteka nie posiada wyodrębnionej toalety dla osób niepełnosprawnych.

·         Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Filia w Żelaźnie, 57-360 Żelazno 101

-         Biblioteka usytuowana jest w budynku wielofunkcyjnym na parterze. Do budynku prowadzi jedno wejście nie posiadające podjazdu dla  osób  

          niepełnosprawnych.

·         Wejście do biblioteki jest jednoskrzydłowe i nie posiada progów.

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W obiekcie nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·         Możliwość swobodnego poruszania się wewnątrz biblioteki.

·         Obiekt posiada wyodrębnioną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

·         Do pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Placówka świadczy usługę "książka na telefon" skierowaną do osób niepełnosprawnych i starszych.


Aplikacje mobilne

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich nie posiada aplikacji mobilnych