Deklaracja dostępności
A A A
M Fiedukiewicz, własne 24.09.2020
1. Biblioteka użytkuje pomieszczenia na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Gminą Kłodzko w budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, którego jest administratorem. Obiekt jest parterowy i posiada ułatwienia dla osób poruszających się na wózkach.
2. Dla użytkowników Filii dostępne jest główne wejście do budynku, a do pomieszczeń bibliotecznych wchodzi i wjeżdża się bezpośrednio z poziomu parteru (progi i schody nie występują).
3. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z poziomu parteru.
4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
5. Czytelnia nie dysponuje urządzeniami dla osób z dysfunkcją wzroku.
6. Filia biblioteczna świadczy usługi w ramach akcji "książka na telefon", która jest skierowana do osób niepełnosprawnych i chorych.
7. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
8. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
9. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  https://bpgk.bip.gov.pl/ strony internetowej BIP, oraz http://www.bibliotekagmina.klodzko.pl strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-08-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak skrótów klawiaturowych, możliwości powiększania czcionki, dostosowania kontrastu,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Huzar, bibliotekaoldrzychowice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (74) 868 92 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka centralna, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ulica Kłodzka 20

 1. Biblioteka użytkuje na podstawie podpisanej umowy najmu z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku wpisanego do ewidencji zabytków.
 2. Dla użytkowników biblioteki centralnej dostępne są dwa wejścia: główne od ulicy Kłodzkiej oraz wejście od tyłu budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych tylko do pomieszczeń parterowych. Z parteru budynku do pomieszczeń bibliotecznych należy pokonać 20 schodów, bez możliwości przejechania na wózkach.
 3. Korytarze i schody prowadzące na pierwsze piętro do wypożyczalni, czytelni i biur nie są wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność.
 4. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków.
 6. Czytelnia nie dysponuje urządzeniami dla osób z dysfunkcją wzroku. Wypożyczalnia posiada na stanie 41 audiobooków.
 7. W ramach akcji "książka na telefon" po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem telefonicznie lub mailowo dostarczane są materiały biblioteczne do domu (dla czytelników chorych i niepełnosprawnych).
 8. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 9. Przy budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych.
 10. Do budynku i wszystkich pomieszczeń bibliotecznych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Bierkowicach, 57-300 Bierkowice 1A

1. Filia użytkuje pomieszczenia w budynku na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Gminą Kłodzko, którego jest administratorem. Obiekt jest parterowy i posiada ułatwienia dla osób poruszających się na wózkach.
2. Dla użytkowników Filii dostępne jest główne wejście do budynku, a do pomieszczeń bibliotecznych wchodzi i wjeżdża się bezpośrednio z poziomu parteru (progi i schody nie występują).
3. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z poziomu parteru.
4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
5. Czytelnia nie dysponuje urządzeniami dla osób z dysfunkcją wzroku.
6. Filia biblioteczna świadczy usługi w ramach akcji "książka na telefon", która jest skierowana do osób niepełnosprawnych i chorych.
7. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
8. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
9. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Jaszkowej Górnej, 57-312 Jaszkowa Górna 71

1.Filia użytkuje pomieszczenia na parterze w budynku na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Gminą Kłodzko, którego jest administratorem. Obiekt posiada trzy kondygnacje (parter, pierwsze i drugie piętro). Obiekt posiada ułatwienia dla osób poruszających się na wózkach (platforma UTB oraz podjazd dla osób na wózkach).
2.Dla użytkowników dostępne są dwa wejścia do obiektu: wejście główne (platforma UTB) oraz wejście boczne (podjazd dla osób poruszających się na wózkach). Do pomieszczeń bibliotecznych wjeżdża się bezpośrednio z poziomu parteru (progi i schody nie wystepują).
3.W obiekcie znajduje się toaleta oraz gabina prysznicowa dla osób niepełnosprawnych i na wózkach, do których wjeżdża się z poziomu parteru.
4.Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
5.Czytelnia nie dysponuje urządzeniami dla osób z dysfunkcją wzroku.
6.Filia świadczy usługi w ramach akcji "książka na telefon", która skierowana jest do osób niepełnosprawnych i chorych.
7.Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
8.W budynku i pomieszczeniach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
9.Do obiektu i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla uzytkowników mozna wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich nie posiada aplikacji mobilnych