Koordynator do spraw dostępności w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko
A A A
Mariola Huzar, własne 30.09.2020

ZARZĄDZENIE NR 7\2020

DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKO

Z DNIA 30 WRZEŚNIA  2020 ROKU

 

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich

 

      Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r., poz. 1696 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wyznaczam Panią Ewę Włosek –  młodszego bibliotekarza Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Starym Wielisławiu  - do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności zwanym dalej  „koordynatorem”.

 

§ 2

1.Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1)      wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczenia usług;

2)      przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.     o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3)      monitorowanie działalności filii bibliotecznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4)      przedstawianie Dyrektorowi Biblioteki bieżących informacji o podejmowanych działaniach  z zakresu realizowanych zadań.

 

2.Zobowiązuję pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko do udzielania niezbędnej pomocy  i wsparcia koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z koordynatorem do spraw dostępności.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            Mariola Huzar 


PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021