Konkurs cukierniczy na ciastko promocyjne Biblioteki - 3 krok
A A A
Mariola Huzar, własne 09.10.2020

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich przedłuża realizację konkursu cukierniczego na ciastko promocyjne Biblioteki "Balladynkę" do dnia 16 października 2020r. Mamy już zgłoszone dwie propozycje. Chcemy więcej...


Celem konkursu jest:

* promocja Narodowego czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego

*stworzenie ciastka będącego stałym elementem promocyjnym Biblioteki

*jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko 1955-2020


*Osobą do kontaktu jest pani Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki, dyrektor.bpgk@gmail.com , tel. 74 8689207.

*Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, z podaniem informacji na w/w stronie internetowej.


Uczestnikiem konkursu może być osoba prywatna pełnoletnia, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie, Przedsiębiorca działający w branży piekarniczo-cukierniczej z terenu gminy wiejskiej Kłodzko oraz okolic.


Warunki uczestnictwa

1.Aby wziąć udział w konkursie, należy w piątek  dnia 16 października 2020r.  w godzinach od 12.00 do 13.00 dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową z 4 gotowymi ciastkami do Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starym Wielisławiu (budynek przy boisku sportowym) lub za pośrednictwem biblioteki centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich,  filii bibliotecznych w Jaszkowej Górnej, Krosnowicach i Wojciechowicach.

2.Zgłoszenie ciastka do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do niego na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia  4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

3.Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach drukowanych i elektronicznych wydanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Biblioteki.

4.Zgłoszone do konkursu ciastka przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

5.Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję.


Zasady przyznawania nagród

1.Specjalnie powołana komisja oceni nadesłane pomysły.

2.Komisja konkursowa będzie oceniać:

*walory smakowe ciastka

*wygląd ciastka

*uwzględnienie polskiej tradycji kulinarnej i/lub lokalnych produktów

*potencjał dot. produkcji ciastka.

3.Spośród zgłoszonych pomysłów zostanie wybrana 1 propozycja, która otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 150,00 zł, zaproponowaną przez zwycięzcę konkursu.

4.Skład komisji konkursowej:

*Mariola Kozak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodzko

*Marlena Korczyńska – Starostwo Kłodzkie

*Mariola Huzar – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

*Ewa Włosek – młodszy bibliotekarz Filii w Starym Wielisławiu.

5.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

6.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wybranie ciastka laureata, jeżeli nie będzie spełniało naszych oczekiwań.

7.Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 2 października 2020r. W przypadku braku ciastek konkursowych, nowy termin konkursu zostanie ponownie ogłoszony.

8.Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody pisemnie przez Bibliotekę. Powiadomienie o przyznaniu nagród zostanie wysłane na adres autora zwycięskiej propozycji.

9.Nagroda zostanie wręczona w dogodnym dla zwycięzcy terminie.

10.Dla wszystkich pozostałych uczestników konkursu Organizator przewiduje upominki ufundowane przez Starostwo Kłodzkie.


Kartę zgłoszenia uczestnik wypełni w bibliotece w Starym Wielisławiu po dostarczeniu propozycji konkursowej.