• Mariola Huzar, własne 18.01.2018
    Zarządzenie Nr 680\2018Wójta Gminy Kłodzkoz dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowego budynkuCentrum Biblioteczno-Kulturalnego – Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko na podstawie art. 5a ust., art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875), art. 39 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenacho