• Mariola Huzar, własne 10.08.2022
    Kolejny raz uzdolniona młodzież (13-24 lat) z terenu gminy Kłodzko może ubiegać się o Stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego. Decydujące jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, nieprzekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązujące w roku kalendarzowym, czyli 1.354,50 zł.Uprawnionymi do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszeni
  • Mariola Huzar, własne 22.07.2022
    BibliotekaPubliczna Gminy Kłodzko partnerem projektu CZYSTA ENERGIA – BUDOWAINFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓWKLASTRA ENERGII ARESProjekt uzyskał dofinansowanie ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjnaDziałanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródełodnawialnych – konkurs horyzontalnySchemat 3.1 A Przedsięwzięcia, maj