• Mariola Huzar, własne 17.01.2023
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich od 2020 roku jest uczestnikiem Rady Klastra Energii „AutonomicznyRegion Energetyczny Sudety” (ARES), którego celem jest czyste środowisko,czysta energia dla każdego oraz niezależność energetyczna bez emisji. Dzięki temu uczestnictwu, nasza Biblioteka, jako jedynainstytucja kultury w Radzie, pozyskała środki finansowe na realizację zadania„Wyposażenie kotłowni budynku Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko wJaszkowej Górnej 71 w instalacje
  • Mariola Huzar, własne 22.07.2022
    BibliotekaPubliczna Gminy Kłodzko partnerem projektu CZYSTA ENERGIA – BUDOWAINFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓWKLASTRA ENERGII ARESProjekt uzyskał dofinansowanie ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjnaDziałanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródełodnawialnych – konkurs horyzontalnySchemat 3.1 A Przedsięwzięcia, maj