• Mariola Huzar, własne 22.07.2022
    BibliotekaPubliczna Gminy Kłodzko partnerem projektu CZYSTA ENERGIA – BUDOWAINFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓWKLASTRA ENERGII ARESProjekt uzyskał dofinansowanie ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjnaDziałanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródełodnawialnych – konkurs horyzontalnySchemat 3.1 A Przedsięwzięcia, maj