Konkurs "Świąteczne życzenia choinką ubrane"
Mariola Huzar, źródło: własne 2018-11-23

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

„Świąteczne życzenia choinką ubrane”

Mikołajkowa Gala Stypendialna im. Grzegorza Ciechowskiego 6.12.2018r.

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko.

2. Konkurs rozpoczyna się 13 listopada 2018r. i trwać będzie do 5 grudnia 2018r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: Świąteczne życzenia choinką ubrane

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy

5. Celem konkursu jest zachowanie tradycji lokalnych i ich upowszechnianie

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

Prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać następujące elementy:

* szata graficzna winna odzwierciedlać oryginalny kształt, grafikę, tekst życzeń i kolory

* wielkość pracy A4 w formie składanej

* wewnątrz pracy należy zamieścić życzenia świąteczne

* praca powinna być zapakowana do koperty i zaklejona (w kopercie należy umieścić pełne dane autora pracy)

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich i za pośrednictwem jej Filii w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie, a także Urzędu Gminy w Kłodzku ( biuro obsługi interesanta na parterze)

 

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi

Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę indywidualną

Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy

Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu

 

Zgłaszając pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na przekazanie pracy gościom Mikołajkowej Gali Stypendialnej im. Grzegorza Ciechowskiego, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej przy ulicy Traugutta 1a w Kłodzku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.)

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż;

 

1.Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich, ul. Kłodzka 20, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, reprezentowana przez Dyrektora-Panią Mariolę Huzar.

2.Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na email: dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl  

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich ( takich jak: spotkania autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-artystyczne itp.)  na podstawie art.6 ust 1 pkt A. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat

5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz filie.

 

Wyniki konkursu i nagrody.

 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność

3. 6 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej przy ulicy Traugutta 1a w Kłodzku zostaną ogłoszone wyniki konkursu ( 30 różnych nagród rzeczowych przekazanych przez darczyńców, w tym 10 dla dzieci do lat 7, 10 dla uczniów do lat 12, 10 dla pozostałych uczestników

4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają po czekoladzie.

5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe.

1.Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekagmina.klodzko.pl

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.