Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w Żelaźnie
A A A
Mariola Huzar, własne 18.01.2018

Zarządzenie Nr 680\2018

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 16 stycznia 2018 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko

 

na podstawie art. 5a ust., art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.Przeprowadzić konsultacje społeczne, których przedmiotem jest przygotowanie projektu budowy nowego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko.

2.Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 18 stycznia 2018r. do dnia 7 lutego 2018r. do godziny 12.00.

3.Przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 1 ma na celu zebranie uwag, opinii w sprawie oczekiwań i potrzeb mieszkańców w zakresie budowy nowego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Żelaźnie w Gminie Kłodzko.

 

§ 2

1.Konsultacje społeczne, określone w § 1 skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Gminy Kłodzko oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również do innych podmiotów pożytku publicznego z Gminy Kłodzko.

2.Konsultacje społeczne obejmują teren Gminy Kłodzko.

 

§ 3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następującej formie:

1.Opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłodzko, na stronie internetowej Gminy Kłodzko oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłodzko treści niniejszego zarządzenia i ogłoszenia o treści stanowiącej zał. nr 1 do zarządzenia.

2.Wypełnienie formularza ankiety stanowiącej zał. nr 2 do zarządzenia, która będzie dostępna do pobrania na stronach opisanych w ust. 1 oraz w obecnej lokalizacji Filii bibliotecznej w Żelaźnie w godzinach pracy placówki.

3.Wypełnione formularze należy pozostawić w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kłodzko (ulica Okrzei 8a) oraz w Filii w Żelaźnie (w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej), lub przesłać drogą elektroniczną na adres dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

 

§ 4

1.Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłodzko, na stronach internetowych opisanych w § 3 ust. 1 oraz podczas najbliższej sesji Rady Gminy od dnia zakończenia konsultacji.

2.Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                            


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 680\2018

Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16.01.2018r.

 

OGŁOSZENIE

z dnia 16 stycznia 2018r.

o konsultacjach społecznych w sprawie budowy nowego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko

 

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza konsultacje społeczne

 

1.Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących budowy Centrum

Biblioteczno-Kulturalnego – Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko, które pozwolą w ramach projektu przygotowywanego do Narodowego Programy Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek stworzyć nowoczesny obiekt filii bibliotecznej – centrum dostępu do wiedzy i kultury.

 

2.Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotyczące budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko.

 

3.Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 18 stycznia 2018r. do dnia 7 lutego 2018r. do godziny 12.00.

 

4.Forma konsultacji

 

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu i wyrażaniu opinii na piśmie, poprzez wypełnienie formularza ankiety stanowiącej zał. nr 2 do zarządzenia, która będzie dostępna do pobrania:

 

- na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłodzko http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl/, na stronie internetowej www.gminaklodzko.pl oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko www.bibliotekagmina.klodzko.pl,

 

- w obecnej siedzibie Filii w Żelaźnie (w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej),

 

Wypełnione formularze należy pozostawić w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kłodzku (ulica Okrzei 8a) oraz w Filii w Żelaźnie (w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej), lub przesłać drogą elektroniczną na adres dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

 

 

                                                                                                                         
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 680\2018

Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16.01.2018r.

 

ANKIETA

Nowoczesne i atrakcyjne Centrum Biblioteczno-Kulturalne – Filia w Żelaźnie

w Gminie Kłodzko

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze złym stanem technicznym pomieszczeń bibliotecznych, nie wystarczającą powierzchnią użytkową, a także przeprowadzoną reformą oświaty, w wyniku której obecnie zajmowany lokal biblioteki jest niezbędny dla potrzeb Szkoły, Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich zamierza aplikować do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

 

Ankieta posłuży do analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców wsi Żelazno oraz Gminy Kłodzko na temat stworzenia lepszych warunków lokalowych filii bibliotecznej, która obecnie ma siedzibę w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żelaźnie.

 

Prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa.

 

Jak ocenia Pan\Pani obecny stan lokalowy biblioteki?

 

a\ dobrze                        b\ źle                                 c\ bardzo źle

 

Czy widzi Pan\Pani potrzebę budowy nowego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego – Filia w Żelaźnie?

 

a\ tak                               b\ nie                                c\ nie mam zdania

 

Jakie pomieszczenia i strefy zdaniem Pana\Pani powinny znajdować się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym

 

a\ sala do organizowania imprez i spotkań kulturalnych

b\ kącik dla malucha

c\ strefa multimedialna

d\ czytelnia i wypożyczalnia książek i prasy

e\ strefa rekreacyjna

f\ inne (jakie?)

 

 

 

Czy uważa Pan\Pani, że budowa nowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wpłynie na atrakcyjność i rozwój wsi Żelazno oraz Gminy Kłodzko?

 

a\ tak                                 b\ nie                                c\ trudno powiedzieć

 

 

METRYCZKA

 

Wiek:

 

a\ do 25 lat                  b\ 26-45 lat                       c\ 46-65 lat           d\ powyżej 66 lat

 

 

Płeć:

 

a\ kobieta                                b\ mężczyzna

 

 

TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.